Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
next
prev
Rembka

Regulament campanie talon razuibil


Regulamentul oficial al campaniei promoționale „Talon răzuibil” CONDIȚII DE UTILIZARE a taloanelor răzuibile


1. Obiectul promoției cu premii

S.C. Rembka S.R.L. SRL, cu sediul social in Bdul. Liviu Rebreanu 47 Timisoara inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J35/1442/1994 , avand Cod Unic de Identificare 5615643, cont IBAN RO61BACX0000001655709000, deschis la banca UNICREDIT BANK, sucursala Timisoara, adresa de e-mail vanzari.online@rembka.ro., organizează o promoție cu premii sub denumirea „Talon Răzuibil” („Campania).


Participanților la Campanie li se solicită să respecte termenii și condițiile acestui Regulament Oficial al Campaniei („Regulamentul Oficial").


Regulamentul Oficial se publică conform legii în vigoare în România, pe pagina  de  internet            https://rembka.ro/blog/regulam...  si este disponibil oricărui solicitant, in mod gratuit, pe întreaga durata a Campaniei. Regulamentul este disponibil oricărui consumator cu titlu gratuit și se poate obține prin transmiterea unei solicitări în scris, prin e-mail, în atenția Organizatorului la adresa de e-mail vanzari.online@rembka.ro, pe toată durata Campaniei.


Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia prin aceleași canale de comunicare prin care s-a publicat anterior Regulamentul Oficial, precum și prin notificarea autorităților competente, dacă este cazul, atunci când modificările impun o asemenea notificare.


Prin participarea la această Campanie, participanții acceptă să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor din acest Regulament Oficial.


Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții si pentru toate entitățile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, cu modificările si completările ulterioare.


Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


2. Participanții


Toate persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii pot participa la Campanie („participanții”):

• Participantul are obligația să achiziționeze orice produse din magazinele Rembka din Anexa 1, in valoare de minim 50 lei.

• Rezident în România: cetățenii români și cetățenii străini rezidenți în România sau care au domiciliul sau rezidența, chiar și temporară, în România.

• Vârsta minimă: 18 ani împliniți la data începerii Campaniei

• Acceptarea condițiilor de utilizare conform clauzei 3 din acest Regulament Oficial (acceptarea folosind cardul răzuibil).


Este obligatorie îndeplinirea tuturor condițiilor enumerate mai sus, la începerea Campaniei.3. Participarea


Campania se va desfășura în Magazinele Rembka participante de pe întregul teritoriu al României, după cum sunt enumerate aceste Magazinele Rembka participante în Anexa 1 a acestui Regulament.

Campania „Talon Răzuibil„ se desfășoară în perioada menționată în anexa 2.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Durata Campaniei în timpul desfășurării acesteia, dar nu înainte de a anunța aceasta modificare in mod public.

Pentru a participa la Campanie, aveți obligația să vă identificați în calitate de client Rembka, la verificarea din timpul procedurii de plată, prin prezentarea bonului de casa pentru a primi talonul răzuibil.

Aceste taloane răzuibile au o anumită perioadă de valabilitate tiparita pe fata.

Talonul răzuibil se poate utiliza la următoarele achiziții, in limita datei de expirare tiparite.

După expirarea datei de valabilitate a unui talon răzuibil nu mai este posibil să participați în Campanie utilizând acest talon răzuibil.
4. Premii


Toate Taloanele din Campanie conțin premii constând în diferite tipuri de discount-uri procentuale la produse (de ex.: 5%, 15%, 30% etc.), diferite tipuri de premii în lei (de ex.: 1+1 gratis) sau orice alt tip de premiu care este inclus în promoție conform informațiilor din anexa 2.


Aceste premii fac obiectul următoarelor reguli de utilizare:

• Pot fi utilizate numai în magazinele Rembka din România, incluse in anexa 1

• Taloanele poate fi utilizat numai la următoarea achizitie în magazin

• Taloanele trebuie utilizat în timpul perioadei de valabilitatea indicate (după cum se prevede tiparit pe talon).

• Nu se poate solicita contravaloarea talonului in bani.

Participanții nu au posibilitatea să primească contravaloarea taloanelor in bani sau sa solicite înlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu pot schimba caracteristicile premiului câștigat.


Dacă participantul nu respectă durata de valabilitate a talonului răzuibil, atunci se anulează dreptul asupra talonului.


Un participant are dreptul să câștige pe Durata Campaniei un număr maxim de cupoane egal cu numărul de achiziții efectuate în magazinele fizice Rembka .


Dacă se identifică persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, prin încălcarea prevederilor din acest Regulament, Organizatorul are dreptul să solicite rambursarea premiilor câștigate astfel și să recurgă la acțiuni în instanță, atât prin plângere civilă, cât și penală, pentru a recupera daunele provocate.

6. Răspunderea


Fiecare participant în Campanie înțelege și acceptă faptul că S.C. Rembka S.R.L. nu sunt și nu pot fi considerate răspunzătoare de nicio eroare, pierdere sau neregula care pot apărea la transmiterea informațiilor, dacă acestea sunt cauzate de o defecțiune la transmitere sau de orice altă eroare sau omisiune care rezultă din probleme de telecomunicații, trafic de date, supraîncărcare sau conexiunea de Internet sau care apar din orice alt motiv care nu se poate atribui Rembka.

Organizatorul are dreptul să ia măsurile necesare în cazul încercării de fraudare a sistemului, abuz sau al oricărei alte încercări care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

În cazul unui litigiu referitor la valabilitatea unei înscrieri în această Campanie, decizia Organizatorului este definitivă.


Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:


a) deteriorarea talonului


Participanții acceptă definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în legătură cu Campania, precum și calendarul ulterior al Campaniei sau cu alte modificări referitoare la implementarea Campaniei.

Organizatorul nu răspunde în niciun mod de daunele directe sau indirecte rezultate din participarea la Campanie, dacă acestea nu sunt cauzate de acte de neglijență gravă sau acte intenționate de care răspunde Organizatorul.


7. Excluderi


Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din Campanie acele persoane care încalcă Regulamentul Oficial, fără notificare prealabilă și de a le preveni să participe la Campanie. Nu se permite participarea grupurilor de jucători, serviciilor automate și serviciilor profesionale la promoția cu premii.


8. Încetarea înainte de termen


Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute in Art. 3, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea in bune condiții a Campaniei, potrivit Regulamentului.


Organizatorul poate fi obligat să ia această decizie:

a. din motive tehnice (lipsa taloane razuibile)

b. dacă nu a fost posibil din motive juridice să se desfășoare Campania conform acestui Regulament Oficial.

Dacă încetarea este cauzată de conduita ilegală și culpabilă a unui participant, Organizatorul are dreptul să pretindă daune de la participant pentru orice prejudiciu suferit.

9. Taxe si impozite


Premiile oferite in cadrul acestei Campanii fac obiectul prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal român.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând in premiile acordate câștigătorului in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, orice alte obligații de orice alta natura, in legătura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câștigătorului.


10. Contestații si litigii


Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor participanților.

Nu se pot iniția acțiuni în instanță.

11. Forța majoră


În sensul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat, evitat sau remediat intr-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de către Organizator, a cărui apariție îi face imposibilă acestuia din urmă îndeplinirea obligațiilor acestuia conform prezentului Regulament Oficial.


12. Erori la promovarea materialelor

În cazul neconcordanțelor între prevederile din materialele promoționale ale Campaniei și acest Regulament, vor prevala prevederile acestui Regulament.

13. Alte clauze

In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi rămân valabile/valide in măsura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta condițiilor declarate nule. In măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

ANEXA 1- Magazine Participante

1. Timisoara, Calea Buziasului nr.85


2.Timisoara, Liviu Rebreanu nr.47


ANEXA 2

Perioada campaniei:


30 mai 2022, ora 8.00 a.m. – 31 august 2022, ora 6.00 p.m

Cu noi totul e simplu!

  • comenzi online

  • transport prin curier

  • transport special

  • consiliere telefonică

  • drept de retur

bilka, carmeuse, ceradez, damila, fabryo, holver, leier
macon, saint-gobain, seda, semmelrock, siceram, siniat, tondach, velux, ytong